Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Vad har hänt vad gäller klippsamlingen

Denna sida användes fram till september 2016, och har därefter enbart intresse för tillbakablickar. Här gjordes fortlöpande noteringar om tekniska och administrativa förändringar i klippsamlingens organisation och arbetssätt. Omfattande tillägg av nytt material i klippsamlingen förtecknades däremot i månadsbreven, vilka är tillgängliga i webbplatsens huvudsektion.

Sidan ersätts nu av sidorna för nyheter i webbplatsens artikelsektion.


2016-09-15. Nya länkar tillkommer allteftersom.

Ny rubrik 'Historia' har införts, och en del befintligt material har förts över dit, till exempel hela innehållet under fliken för Idéhistoria, som nu ligger under Västerlandets historia. Även innehållet under fliken Rättshistoria har förts dit.

Avsnittet om al Andalus är nu inlagd under rubriken Historia, fliken Islams historia, och med väsentliga utvidgningar.

I detta sammanhanget har rubriken 'Regioner' bytt namn till 'Geografi' för att matcha rubriken 'Historia'.

Innehållet under fliken Debatt har i stor utsträckning flyttats till andra platser, och fliken Debatt har bytt namn till Metadebatt med tillägg av nytt material.

Inventeringarna:

Inventering 06 om åsiktskorridoren har stramats upp

Inventering 16 om glåpord är förbättrad

Inventering 17 om uteslutning har införts

2016-08-15. Arbetet med referenserna till tidningsartiklar har fortsatt enligt notisen för 2016-07-25. Nu har vi också påbörjat ett arbete med att urskilja referenser till artiklar av annat slag än tidningsartiklar, och att ge tydligare och bättre presentation av dessa. Se sidan under rubriken 'Sekulär nation' fliken 'Idéhistoria' där de nya beteckningarna har genomförts som ett första test.

2016-07-25. Arbete pågår för att göra referenserna till tidningsartiklar mer fullständiga. De ska ange publiceringsdatum i tidningen (inte som hittills datum när länken lades upp på vår sida), författare ska anges, osv. Hittills har konverteringen gjorts för sidorna under rubriken 'sekulär nation' och enbart för artiklar i DN.

2016-04-12. Annex 1 (under rubriken Annexer i huvudmenyn) har sedan tidigare innehållit cirka 20 länkar till artiklar i en debatt där vänstern och feminismen har kritiserats för att inte engagera sig för kvinnor som drabbas av förtryck, ofta men inte enbart av islamistiskt märke. Företrädare för nämnda rörelser har besvarat kritiken. Nu har denna förteckning strukturerats för att avspegla vilka inlägg som utgör svar på vilka, och listan har kompletterats med ytterligare 30 inlägg. Detta ser ut att vara ett intressant 'case' om man vill studera hur en debatt i en konkret fråga kan förlöpa. Fortsatt analys av denna artikelsamling pågår.

2016-04-10. Klippsamlingen har kompletterats fortlöpande under mars. Den innehåller nu över 600 länkar vilka är systematiskt organiserade på tre nivåer. Gruppering och strukturering av länkarna har gjorts fortlöpande.

2016-03-15. Påbörjat arbete med att lägga in korta kommentarer om länkade artiklar, jämsides med fortlöpande tillägg av mer länkar. Lägger i ökande utsträckning in länkar som samlats in under tidigare år (sedan 2013) men vilka har legat i min databas tills nu.

2016-02-27. Struktureringen i klippsamlingen utvecklades genom införande av annex, det vill säga sidor som kan innehålla preliminära eller specialiserade samlingar av länkar.

2016-02-19. Klippsamlingen innehåller nu över 400 länkar till artiklar, vilket utgör ett urval från drygt 1800 länkar som har samlats in under de senaste tre åren. Närmast ligger nu att förbättra struktureringen av de befintliga länkarna, innan något större antal ny länkar tillförs.

2016-02-06. Klippsamlingen bryts ut och görs till en egen struktur av webbsidor, skild från huvudsidan. Den successiva tillförseln av innehåll fortsätter.

2016-01-06--07. Arbetet med denna webbplats återupptas nu, om än i försiktig takt. En första version av klippsamlingen tillskapas inom ramen för huvudsidan. Material till denna tillförs successivt under de följande veckorna.

2015-12-26. Återhämtningen från olyckan fortskrider och jag hoppas snart kunna återuppta verksamheten att bygga ut den här webbplatsen både med aktuellt material och med mer principiellt sådant. Insamling av länkar till intressanta tidningsartiklar har dock kunnat göras även under sjukhusvistelsen.

2015-11-23. Jag råkade ut för en allvarlig trafikolycka den 19 november, och kommer att vara förhindrad att göra något vidare med den här webbplatsen under den närmaste månaden eller så. Beklagar.

2015-11-15. Uppbyggnaden av webbplatsen påbörjas, men inte med klippsamlingen utan med det som nu är webbplatsens huvudsida. Vid denna tid skapas bland annat sidor som definierar begrepp som ska användas, liksom några egna artiklar. Se huvudsidan för en återblick på detta material. Sedan tidigare görs också insamling av länkar till tidningsartiklar, men dessa läggs bara på hög och några separata sidor för klippsamlingen måste vänta.