Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Strukturering av klippsamlingens område samhälle och extremism

En viktig aspekt av den här klippsamlingen är att den behandlar relationen mellan vårt samhälle och å andra sidan de yttringar av politisk extremism som förekommer i samhället. Vi tänker då på den definition av 'extremism' som ges av den engelska Wikipedia-sidan, nämligen:

... the term is mostly used in a political or religious sense, for an ideology that is considered (by the speaker or by some implied shared social consensus) to be far outside the (acceptable) mainstream attitudes of society.

Det betyder alltså att extremism är ett relativt begrepp; det avser extremism relativt en viss utgångspunkt. I vårt fall är det den västerländska, demokratiska samhällsformen som utgör denna utgångspunkt, den som mer exakt kan beskrivas som politisk liberalism. Den internationella strukturen av suveräna nationalstater ingår också utgångspunkten, den som ofta beskrivs som det westfaliska systemet.

Från denna utgångspunkt urskiljer vi i huvudsak tre slags extremism med avseende på hur extremismen avviker från utgångspunkten. Dessa betecknas schematiskt som högerextremism, vänsterextremism och religiös extremism. De beteckningarna torde vara självförklarande i ett första steg, men vi ska återkomma med en noggrannare karakteristik och avgränsning av dem.

De olika rubrikerna i huvudmenyn (horisontellt upptill på varje sida) avser följande aspekter av problemområdet:

Startsida: sidor som ger allmänna förklaringar om klippsamlingen.

Vårt system: sidor som beskriver politisk liberalism med mera, alltså den ideologi som utgör utgångspunkt. Begreppet 'extremism' tolkas relativt vårt system.

Nation och nationalism: sidor som behandlar nationalism i ordets sakliga och vidare betydelse, där man analyserar och använder olika synsätt på vad en nation är.

Grundsyn: sidor som beskriver ideologin i organisationer och rörelser, i första hand sådana som omfattar extremism. Denna avdelning är därigenom ett direkt komplement till avdelningen "Extremism" eftersom den ena beskriver ideologin, den andra beskriver yttringar och verksamhet.

Extremism: sidor som beskriver faktiska yttringar och faktisk verksamhet i organisationer som omfattar extremism, strukturerat efter vad slags yttringar eller verksamhet det gäller.

Inventeringar: Här finns samlingar av artiklar i samband med frågeställningar som har ett principiellt intresse men vilka inte passar in under andra rubriker. Här ingår också artiklar om frågor som tilldragit sig särskilt stort intresse i media, till exempel i form av ett mediedrev, eller genom en intensiv debatt under en begränsad tid.

Kataloger: Listor över vilka artiklar som har lagts in i klippsamlingen under en viss tidsperiod, samt listor över artikelförfattare, med förteckning över vars och ens artiklar i klippsamlingen.

Geografi: liknar inventeringar, men sidorna är uppdelade efter vilka länder eller delar av världen där den ifrågavarande extremismen förekommer. Det kan även ingå beskrivningar av hur politisk liberalism etc. fungerar i respektive region.

Historia: liknar inventeringar, men sidorna behandlar förhållanden som gällde under tidigare epoker. (Geografi och Historia är sammanslagna för närvarande).

Skribenter: Mer detaljerad information om artikelförfattare inom vissa kategorier.

Entiteter: sidor som beskriver identifierbara 'objekt' i bemärkelsen av webbplatser, organisationer, och så vidare. De ingående 'objekten' är främst valda genom sin relation till någon form av extremism.

Situationer: sidor som var för sig beskriver en aktuell händelse eller ett förhållande som är av särskilt intresse. Det kan i första hand gälla situationer som det finns flera olika åsikter om.

Kommentarer: Denna avdelningen är flyttad till artikelsektionen, men rubriken i huvudmenyn står kvar ett tag till.

Avdelningarna för Inventeringar, Entiteter och Situationer skiljer sig från de övriga genom att de försöker få med så många länkar som möjligt till artiklar inom sitt område, därav namnet 'inventeringar'. De tidigare nämnda rubrikerna innehåller sidor med mer restriktivt urval, där vi har målsättningen att varje inkluderad länk ska ha ett påtagligt mervärde relativt andra länkar på samma sida.

Genomgående är att de olika sidorna kombinerar artiklar som beskriver t.ex. en ideologi med artiklar som framför kritik mot samma ideologi, och motsvarande för andra typer av innehåll. Däremot är det inte den här sektionens uppgift inom webplatsen att propagera för vissa ställningstaganden, utan den ska ge utrymme både för olika ideologier (och motsvarande) och för olika slags kommentarer och kritik av dessa.

Denna observerande och deskriptiva attityd innebär att webbplatsen i första hand vänder sig till läsare som själva har en sådan undersökande attityd, och som alltså är intresserade av att förstå tänkesätt och bevekelsegrunder för olika synsätt och olika ideologier, inklusive sådana som han eller hon inte själv omfattar.