Index för klippsamingen


  sv   en           hem
 
  Startsida     Geografi     Historia     Ämnen     Entiteter     Skribenter     Kataloger  

 

Strukturerad förteckning över ämnessidorna

Denna sida innehåller en förteckning över ämnessidor som är strukturerad efter vilka frågor som behandlas på respektive sida. Förteckningen omfattar alla inventeringssidor och ett begränsat antal situationsbeskrivningar. Strukturen anges i form av tre huvudgrupper och sammanlagt tjugonio områden inom dessa. För varje område anges ett antal inventeringar och/eller situationer, med klickbara länkar till dessa.


Övergripande ämnen

    Det internationella systemet

        Inv-61: Rättigheter och skyldigheter för stater och nationer
        Inv-87: Migrationsfrihet
        Inv-98: Synsätt på migration, asyl, och medborgarskap
        Inv-142: Kritik mot liberal demokrati och det parlamentariska systemet

    Världspolitiska skeenden

        Inv-19: Politiska maningar att bekämpa den internationella islamismen
        Inv-51: Historiskt perspektiv på konflikten mellan kristenheten och islam
        Inv-65: Krigföring som inspireras av islam
        Inv-67: Föreställningar om Europas förestående nedgång och fall
        Inv-81: Tankar om en kommande konflikt mellan Västerlandet och Kina
        Tema-103 : Demokratins kris och förnyelse
        Inv-107: Klimatdriven migration
        Inv-132: Förutsägelser om västerlandets nedgång och undergång
        Inv-136: Barcelonadeklarationen och Medelhavsunionen
        Inv-137: Relationerna mellan västvärlden och islam
        Inv-166: Jordens befolkningsutveckling
        Inv-167: Globala miljöförändringar
        Inv-177: Övergripande samhällsförändringar
        Inv-193: Kolonialismens historia
        Inv-199: Globaliseringen
        Sit-62: Ratificering av FN:s ramverk för migration
        Sit-63: Yrkanden om världsregering eller diktatur för att rädda klimatet

    Specifika skeenden

        Inv-25: Donald Trumps presidentskap
        Inv-77: Samhällets hantering av klimatkrisen
        Inv-92: Flyktingkris från Venezuela
        Inv-119: Kinas behandling av uigurerna
        Inv-161: Brexit-processen och dess konsekvenser
        Inv-163: Kvinnors revolt i den muslimska världen
        Inv-200: Miljörörelsen
        Sit-33: Nationens intresse kontra mänskliga rättigheter. Exemplet Israel
        Sit-72: Statsrättsliga principer på utvecklingen i Venezuela

    Allmänt ideologiska frågor

        Tema-103 : Demokratins kris och förnyelse
        Inv-21: Användningar och tolkningar av begreppet 'nationalism'
        Inv-106: Dominansbeteende och dess motsats
        Inv-114: Klankultur
        Inv-115: Nationalism och antinationalism
        Inv-156: Muslim critique of Europe
        Tema-160: Etik och intelligenta robotar
        Inv-176: Mänskliga rättigheter
        Inv-187: Sammankoppling av religion och stat i liberala demokratier
        Inv-201: Islam och liberalismen
        Inv-202: Dogmer om islams sanning och predestination

    Västerländska ideologiska och strategiska frågor

        Inv-73: Utmaningar och hot mot vår demokratiska samhällsmodell
        Inv-164: Västerländskt avståndstagande från den egna kulturen
        Inv-165: Hotbilder mot Europa och mot Sverige
        Inv-169: Relationen mellan stat, nation och folk
        Inv-203: Författningsdomstolar

    Invandrings- och flyktingspolitik i andra länder

        Inv-75: Återblick på, och nuläge i dansk invandrings- och flyktingpolitik
        Inv-76: Östeuropeisk invandrings- och flyktingpolitik
        Inv-100: Migrationsvolym och migranternas villkor i världen
        Inv-121: Internationella regelverk om migration
        Inv-135: Migrantströmmar och migranters villkor i Europa
        Inv-204: Migration över MedelhavetFrågeställningar om det svenska samhället i allmänhet

    Ideologiska frågor i samband med Sverige

        Inv-06: Åsiktskorridoren - för och emot att den finns
        Inv-15: Alla människors lika värde - värdering eller floskel?
        Inv-20: Ins-20: Terminologi och begrepp vid beskrivning av politiska alternativ
        Inv-153: Brytningstid, vilsenhet och omprövning
        Inv-154: Ideologisk dubbelmoral

    Rättsstaten och demokratin

        Inv-68: Laglöshet som utmanar rättsstaten
        Inv-70: Grundlagar, andra lagar, och värdegrund
        Inv-93: Authoritarian Resilience
        Inv-104: Fragmentering av samhället, ss ur ekonomisk synpunkt
        Inv-146: Lawfare
        Inv-181: Registrering av etnisk och religiös tillhörighet
        Inv-205: Korruption

    Värderingskonflikter

        Inv-17: Uteslutning av verksamheter utanför nationell värdegrund
        Inv-24: Icke-diskriminering visavi rätt att bestämma i sin egen affär
        Inv-192: Värderingsbaserad begränsning av rättigheter och bidrag
        Inv-206: Statens och samhällets förväntningar pÃ¥ medborgarna
        Sit-13: Nya Tider vid Bokmässan 2016
        Sit-53: Politik eller värdegrund i tjänstemännens agerande

    Svensk kultur

        Inv-04: Påståendet att Sverige saknar inhemsk kultur
        Inv-29: Sverigedemokraternas kulturpolitik
        Inv-53: Kultur, regler, värderingar och beteenden
        Inv-94: Statens kulturråd, och dess stöd för konst som kan ses som omstörtande
        Inv-113: Ska konsten få helga medlen?
        Inv-122: Historielöshet och bristande humanistisk bildning i Sverige
        Inv-144: Politiska agendor i kulturyttringar
        Inv-191: Professionalitet och yrkesstolthet
        Sit-30: Islamistisk extremism på Dramatens program

    Sveriges identitet och svenska värderingar

        Inv-49: Kreolisering i Sverige
        Inv-64: Identitetspolitik och identitetsgrundad ideologi
        Inv-69: Främlingskap och utanförskap
        Inv-72: Det nutida samhällets dogmer och tabun
        Inv-88: Förslagen om att införa ordet 'sveländare', 'svenskländare' el.dyl.
        Inv-101: Olika bilder av Sverige
        Inv-157: Polariseringen i samhället
        Inv-158: De svenska samernas historia och rättigheter
        Inv-185: Värderingar, moral och förhållningssätt
        Inv-186: Lojalitet med det egna landet
        Inv-207: Ideologisk styrning och masspÃ¥verkan
        Sit-14: Katerina Janouchs framträdande i tjeckisk TV

    Aktuella samhällsfrågor

        Inv-37: Abortfrågan
        Inv-62: Händelser och debatt under valåret 2018
        Inv-63: Religiösa friskolor
        Inv-66: Återblickar på Sveriges politiska utveckling sedan 2000
        Inv-77: Samhällets hantering av klimatkrisen
        Inv-78: Kulturella aspekter på sexualitet, sexualbrott och synen på dessa
        Inv-91: Politiska aspekter på klimatfrågan
        Inv-102: Diskrimineringsombudsmannen
        Inv-108: Genusvetenskap, feminism, och debatt om denna
        Inv-111: Politiska och kommersiella agendors inflytande på högskolans verksamhet
        Inv-124: Grindsamhällen - fenced communities
        Inv-150: Polarisering i samhället
        Inv-151: HBTQ-rörelsen
        Inv-155: Extrema miljöskadeverkningar, samt ifrågasättande därav
        Inv-168: Uttunning av det sociala skyddsnätet
        Inv-171: Extremism i specifika svenska städer
        Inv-172: Försvagningen av statens auktoritet
        Inv-173: Domstolsväsendet
        Inv-174: Segregationen och skolan - hur hänger de samman
        Inv-182: Gruppvis våld i tonåringarnas miljö
        Inv-196: Tiggeriet
        Sit-48: Invandrare och sexualbrott

    Trakasserier och förföljelse av minoritetsgrupper

        Inv-178: Attacker mot muslimska trosutövare
        Inv-179: Attacker mot kristna trosutövare
        Inv-180: Attacker mot judiska trosutövare

    Media och publicering

        Inv-16: Glåpord och misstänkliggörande som huvudsaklig debatteknik
        Inv-43: Vad hände med Newsmill, och hur var det med islamofobin?
        Inv-44: Kyrkovalet 2017
        Inv-79: Fake News och tendentiös publicering
        Inv-95: Faktagranskning och otillräcklig källkontroll
        Inv-109: Dagspressens karaktär, värde och svagheter
        Inv-128: Debattinlägg om Public Service
        Inv-130: Exempel på ickeverifierade berättelser i nyhetsflödet
        Inv-139: Styrning av media i västländer
        Inv-143: Agendajournalistik
        Inv-147: Översikt över artikelplatser och information om dessa

    Informationsteknologi och samhälle

        Inv-60: EU Directive on Copyright in the Digital Single Market
        Inv-112: Artificiell intelligens i samhället
        Inv-118: Problem i samband med Internet
        Inv-208: Ansiktsigenkänning
        Inv-209: Spridning av politisk extremism över Internet

    Etik och kristendom i det svenska samhället

        Tema-160: Etik och intelligenta robotar
        Inv-07: Artiklar som knyter kristendomen till gräsligheter i Gamla testamentet
        Inv-14: Kristendom och islam - samverkan eller konfrontation?
        Inv-44: Kyrkovalet 2017
        Inv-74: Religion, ekologi och meningen med livet
        Inv-80: Etiska frågeställningar i samband med mångfald

    De svenska politiska partierna och partipolitiken

        Inv-189: Socialliberalism
        Inv-194: Styrkeförhållandet mellan S och SD
        Sit-85: Partiledarvalet i Liberalerna

    Inriktningar och avgränsningar inom politiken

        Inv-22: Debatten om ledarsidornas liberalism eller avvikelse därifrån
        Inv-23: Uppföljning av artikel i Göteborgs-Posten i januari 2017
        Inv-35: Berättelsen om det välfärdsindustriella komplexet
        Inv-210: Vänsterliberalismens försvagade ställning

    Den politiska vänstern och feminismen

        Inv-01: Kritik mot Vänsterpartiet och mot feminismen för att blunda för förtryck
        Inv-09: Fortsatt debatt om Vänsterpartiets syn på trakasserier av kvinnor i förorten
        Inv-45: Exempel på välfärdsliberalism
        Inv-54: Islamismen, hederstänkandet, och den politiska vänstern och feminismen
        Inv-97: Ny internationell vänster och ny liberalism
        Inv-131: Könsmaktsordning och feminism
        Inv-141: Mansrollen
        Inv-149: Socialdemokraternas och Broderskapsrörelsens förhållningssätt till islamism och hedersförtryck

    Den politiska högern och populismen

        Inv-25: Donald Trumps presidentskap
        Inv-27: Tabubeläggning som orsak till populism
        Inv-57: Sverigedemokraternas grundläggande teser och debatten om dessa
        Inv-90: Medborgerlig Samling
        Inv-99: Högervridningen i politiken

    Problem och störningar i den allmänna debatten

        Inv-26: Begreppet 'fascist' tillämpat på meningsmotståndare
        Inv-46: Ifrågasättande och försvar för formuleringen 'Alla människors lika värde'
        Inv-47: PK-baserad mobbning, särskilt i allmänna media
        Inv-48: Avvägning mellan yttrandefrihet och motstånd mot icke önskvärda idéer
        Inv-86: Exempel på att ords betydelse ändras över tid
        Inv-105: Ideologiskt baserade protester mot händelser i annat landInvandring, islam och mångfald

    Historiska och övergripande perspektiv

        Inv-110: Nationella eller gruppspecifika förhållningssätt
        Inv-123: Konflikter mellan olika invandrargrupper, eller med infödda svenskar
        Inv-148: Utvandringens effekter för länder och familjer

    Muslimska aktörers agerande i Europa

        Inv-38: Debattinlägg om utvecklingslinjer för islam i Europa
        Inv-83: Islams utveckling i Bosnien-Herzegovina
        Inv-84: Islamistisk propaganda i Sverige och i Europa
        Inv-195: Islamistisk missionsverksamhet -- Dahwa
        Inv-197: Halalslakt och halalcertifiering
        Inv-213: Imamers och moskéers agerande
        Sit-83: Förvartagande av ett antal imamer

    Invandrings- och flyktingpolitik samt problem i samband med detta

        Inv-34: Diskussion om media gett en korrekt bild av flyktingpolitiken
        Inv-41: Problem gällande integration och förorter i Sverige idag
        Inv-50: Ideologier som gynnat klanstrukturer och framväxt av parallellsamhällen
        Inv-71: Det 'Muslimska civilsamhället' och allmänt om 'civilsamhället'
        Inv-96: Integration i det svenska samhället
        Inv-138: Kostnader och intäkter genom (flykting-)invandringen
        Inv-152: Problematiken runt utvisningar och internering
        Inv-159: Problematik kring ensamkommande underåriga flyktingar
        Inv-184: Tillämpningar av reglerna om anhöriginvandring
        Inv-190: Regler för anhöriginvandring och asyl
        Inv-211: Handläggning och hantering av migrationsfrÃ¥gor
        Sit-73 Frågan om anhöriginvandring och familjeåterförening

    Invandrargruppers deltagande i politiken

        Inv-08: Mediastorm mot Miljöpartiet och Mehmet Kaplan med flera april 2016
        Inv-82: Islamistisk infiltration i svenska politiska partier
        Inv-126: Muslimska parlamentsledamöter i olika länder
        Inv-127: Muslimska demonstrationer och politiska meningsyttringar
        Inv-145: Invandrares deltagande i konflikter i hemlandet
        Inv-149: Socialdemokraternas och Broderskapsrörelsens förhållningssätt till islamism och hedersförtryck
        Sit-12: Mediastorm mot Miljöpartiet och Mehmet Kaplan med flera

    Majoritetssamhällets syn på olika minoritetsgrupper

        Inv-33: Det svenska samhällets syn på islamism och förortsproblem
        Inv-58: Islamofobi
        Inv-59: Antisemitism

    Relationen mellan invandrargrupper och majoritetssamhället

        Inv-10: Kritik mot diskriminering av muslimskt troende kvinnor
        Inv-11: Återblick på undersökningar om integrationsrelaterad brottslighet
        Inv-12: Hedersförtryck, familjebeslut om döttrars äktenskap, tvångsäktenskap
        Inv-14: Kristendom och islam - samverkan eller konfrontation?
        Inv-52: Parförhållanden mellan muslimer och icke-muslimer
        Inv-56: Invandrares deltagande i svenska högtider
        Inv-89: Tidiga varningar om islamism i Sverige
        Inv-129: Hatfyllda attityder och uttalanden från islamister
        Inv-133: Muslimers och västerlänningars (vrång-)bilder av varandra
        Inv-183: Upplevelse av främlingskap och utanförskap
        Inv-188: Interreligiösa aktiviteter i Sverige
        Sit-31: Behandling av statsbidrag till Sveriges Unga Muslimer
        Sit-37: Burka songs 2 och Ann-Sofie Hermansson
        Sit-38: Diskussion om böneutrop

    Förhållanden i invandrarnas ursprungsländer

        Sit-58: Debatt om sexualitet i den arabmuslimska världen

    Inriktningar och doktriner inom islam

        Inv-02: Sekulär och annan fritänkande islam
        Inv-03: Islam och kvinnors rättigheter
        Inv-13: Apostas inom islam
        Inv-18: Synen på handhälsning i olika länder och religioner
        Inv-30: Islamistiska föreskrifter om huvudbonad på kvinnor
        Inv-31: Är islamism genuin islam eller en förvanskning av islam?
        Inv-36: Observationer av försök till reformation inom islam
        Inv-42: Olika beskrivningar av, och synsätt på al-Andalus
        Inv-55: Synen på demokrati inom olika inriktningar inom islam
        Inv-65: Krigföring som inspireras av islam
        Inv-85: Islams syn på slaveri och på svarta afrikaner
        Inv-116: Ahmad 'Ali al-'Adanis lära om islam för Europa
        Inv-117: Islams relation till moderniteten
        Inv-120: Sekulära och vetenskapliga beskrivningar av Koranen
        Inv-125: Initiatives in Germany towards a Liberal Islam
        Inv-212: Läromässig fasthet eller flexibilitet inom islam
        Sit-39: Yrkande på korrigering av Koranen

    Motstånd mot islamism, samt granskning och kritik av denna

        Inv-05: Återblick på beskrivning av och kritik av islamism före 2015
        Inv-28: Kvinnliga dissidenter och apostater inom islam
        Inv-32: Kritik mot, och allmänt avståndstagande från islam
        Inv-39: Mohamed Omars kritik av islam
        Inv-40: Den islamistiska extremismens tillväxt i Sverige
        Sit-03: Björn Söder, anförande om minoriteter i Sverige