Argument och Fakta

Ett kluster av sammanhörande webbplatser


  sv   en          
 
  Start     Användning  

 

Avsedda användningssätt för detta webbkluster

Webbklustret är primärt avsett för att kunna tillgängliggöra en kunskapsbas som mest består av artiklar i allt från dagstidningar till vetenskapliga tidskrifter. Det är en personlig kunskapsbas i bemärkelsen att den har bildats genom att successivt registrera de artiklar som jag själv som redaktör har läst och tyckt vara av värde för mitt intresseområde, och som jag vill kunna ha överblick på för att kunna gå tillbaka till dem, och kanske att referera till dem i mitt eget skrivande.

Denna primära användning har varit styrande för designen av detta webbkluster, men därtill förutser jag också följande kompletterande användningar:

--- Som informationskälla för andra som delar mina intressen på det område som webbklustret avser

--- Som demonstrationsexempel och tidig prototyp för sådana personliga kunskapsbaser. Jag tror att de ska kunna tjäna en viktig roll i samhällsdebatten, och som alternativ både till debatten i traditionella media och meningsutbytet i sociala media.

Man kan också se ett antal naturliga fortsättningar på användningen av personliga kunskapsbaser, till exempel möjligheter att överföra lämpliga urval av material från en sådan till en annan. Uppsökning och urval av material som är så intressant att det bör tillföras en given kunskapsbas är också en given frågeställning.

Konsekvenser för utformningen av ingående webbplatser

Det primära användningssätt som beskrevs ovan har viktiga konsekvenser för utformningen av de ingående webbplatserna och deras webbsidor. De webbplatser som man ofta möter i vardagen avser ju att möjliggöra konkreta ärenden, till exempel att beställa en vara eller boka tid för ett vårdbesök. De är därför utformade så att användaren vägleds längs en väg av successiva val tills han eller hon kommer fram till den punkt där ärendet kan utföras. I sådana system är det vanligt att ingående webbsidor visar användarens hittils genomlöpta accessväg, alltså vilka sidor han eller hon har passerat på vägen till den aktuella positionen. En sådan accessväg bidrar till orienteringen och möjliggör för användaren att backa till en valfri tidigare punkt, eller till ingången på webbplatsen.

När det istället gäller en personlig kunskapsbas är förutsättningarna annorlunda, och här har användaren till att börja med behov av att få en överblick över ett avsnitt av tillgängligt materia, och av att lätt kunna 'bläddra' i detta. Därtill kan det finnas behov av utsökning med hjälp av ett frågespråk, men detta behov torde vara begränsat så länge det rör som sökande i den egna kunskapsbasen. Däremot är det en viktig fråga för effektiv sökning inom world-wide web som helhet, men det är en annan fråga.

Av dessa skäl använder Argument och Fakta en menybaserad metod, i stället för en navigeringsbaserad. Varje ingående webbplats presenteras för användaren som en uppställning med en huvudmeny längs överkanten av aktuellt skärmfönstre, en undermeny längs vänsterkanten, och ett fält för sakinnehåll i huvuddelen av fönstret. Klick på en flik i undermenyn leder till att innehållet i huvuddelen byts ut, medan ett klick i huvudmenyn leder till att såväl undermeny som huvuddel byts ut. Genom hela sessionen har användaren alltså framför sig en och samma uppställning med en fast menystruktur vid bläddrandet efter ett sakinnehåll som kan vara av intresse.

Eftersom här finns mer material än vad som får plats i en viss sådan uppställning är webbklustret Argument och Fakta organiserat som några samverkande webbplatser vilka var för sig har detta slags uppställning. Detta ger en avsevärd enhetlighet i designen och det ger också användaren en känsla av att vara i kontroll över vad som händer i systemet.

Det som nu beskrivits är huvudprinciperna för utformningen. Lokala avsteg från denna menyorienterade utformning kan förekomma, men de ska inte störa det enhetliga intrycket.