Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Huvuduppgift, organisation och deltagare

Huvuduppgiften för projektet 'Argument och Fakta' är att studera, analysera och föra fram genomtänkta synsätt på hur kulturell mångfald bäst bör hanteras i vårt samhälle. I begreppet 'kulturell mångfald' inkluderas inte minst etnisk och religiös mångfald.

Projektets förhållningssätt till kulturell mångfald beskrivs genom ett antal artiklar på dess webbplats Argument och Fakta och sammanfattas med begreppet 'mångfaldsliberalism'. Den befintliga beskrivningen ska ses som en startpunkt och som en grund för fortsatt diskussion och utveckling.

Projektets verksamhet är dock inte begränsad till detta förhållningssätt utan även andra ideologier och förhållningssätt bör kunna studeras.

Projektets webbplats är fritt tillgänglig över Internet. Den ger också ut ett nyhetsbrev som sänds per mail till var och en som anmäler önskemål om att få det sig tillsänt.

Projektet har än så länge en interimistisk organisation bestående av en föreståndare och ett antal medlemmar. Föreståndaren har följande uppgifter:

  • att redigera och tillgängliggöra projektets webbplats och nyhetsbrev;
  • att uppmuntra medlemmarna att ge bidrag till webbplatsen och nyhetsbreven, i form av egna artiklar eller på andra sätt;
  • att därvid arbeta så att medlemmarna känner sig delaktiga i webbplatsens och nyhetsbrevens innehåll;
  • att inbjuda ytterligare medlemmar, dock efter samråd med de befintliga medlemmarna.

Varje medlem inklusive föreståndaren bör samråda med övriga medlemmar innan hen framträder offentligt på ett sådant sätt att hen kommer att uppfattas som företrädare för hela projektet.

Ett begränsat antal personer kommer i en snar framtid att inbjudas att bli medlemmar. Mer utförliga regler för organisationen kommer först att diskuteras med de nya medlemmarna i projektet innan de publiceras här.


body> y>