Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Beskrivning av vår verksamhet

Den här webbplatsen innehåller artiklar och informationsmaterial som har utarbetats under åren 2013-2017. Hittills har arbetet mest bedrivits som ett enmansprojekt, men nu (sommaren-hösten 2017) sker en förändring där fler personer engageras i verksamheten.

De frågor som vi behandlar gäller den ökande mångfalden ur etnisk, religiös och annan kulturell synpunkt, och hur stat och samhälle bäst bör hantera denna nya situation. Tonvikten ligger på frågor om beteenden, värderingar och förhållningssätt i samband med mångfalden.

Tre slags aktiviteter ingår i denna verksamhet:

Analys av ideologier och förhållningssätt som avser mångfald

Ett 'förhållningssätt' är i vårt sammanhang ungefär som en ideologi, men enklare och mer begränsad. Vidare är 'analys' en verksamhet där man studerar ett fenomen, identifierar (vad som kan anses vara) dess beståndsdelar, och identifierar dessas egenskaper och inbördes relationer. Tillämpat på ideologier kan detta göras genom att man identifierar ett antal teser som koncist uttrycker vad ideologin står för. Vi vill studera några befintliga ideologier eller förhållningssätt på det sättet, och har även formulerat vårt eget förhållningssätt så.

Detta vårt förhållningssätt har växt fram gradvis i arbetet med de debattartiklar och den klippsamling som beskrivs nedan. Vi kallar det för mångfaldsliberalism. Det är helt enkelt vanlig politisk liberalism (alltså demokratins grundprinciper) med tillägg av ett antal begrepp och teser som särskilt gäller hur olika grupper i mångfalden förväntas relatera till varandra, och till staten och samhället.

Debattartiklar baserade på vårt förhållningssätt

Medlemmar i projektet skriver också debattartiklar i aktuella frågor som har samband med mångfalden i samhället. Artiklar som publiceras i en tidning eller på annan plats omnämns med länk på vår webbplats 'Argument och fakta', men många artiklar publiceras bara på webbplatsen. Det vanliga är att artiklarna har en relation till vår mångfaldsliberalism och dess teser, till exempel genom att visa hur vårt förhållningssätt kan tillämpas i en konkret situation.

Vidareutveckling av vår klippsamling

Proujektet har en 'klippsamling' som består av länkar till tidningsartiklar och andra skrifter som gäller mångfaldsfrågorna och som är tillgängliga på Internet. Denna klippsamling innehåller i dagsläget nästan 5000 länkar, varav ungefär 2000 är grupperade efter ämnesområde och är presenterade i klippsamlingens avdelning inom vår webbplats. Avsikten är dels att klippsamlingen ska vara ett slags bibliotek där man kan 'browsa' inom ett område som man är intresserad av, dels också att tankesmedjans medlemmar ska kunna använda referenser i klippsamlingen för de artiklar de skriver.

 
Dessa delar av verksamheten beskrivs i tre sidor som nås genom menyn till vänster på denna sida. Därtill finns en sista sida som beskriver hur vi är organiserade.


body> y>