Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Skälen för att formulera och föra fram mångfaldsliberalism

Som det framgår av ingångssidan med tabben 'Vår verksamhet' är arbete med mångfaldsliberalism en viktig del av vår verksamhet, och den samspelar med övriga delar av verksamheten. Det finns flera skäl för dess betydelse. Den första och uppenbara anledningen är att den ökande mångfalden är ett jämförelsevis nytt fenomen i vårt samhälle, och att den har fört med sig ett antal väsentliga problem som behöver hanteras på ett grannlaga sätt, samtidigt som den är berikande. All konstruktiv diskussion och alla infallsvinklar på möjligheter och problem i samband med mångfalden är därför angelägna.

Det andra skälet har att göra med det som vi vill kalla 'samhällsgrundande värderingar', alltså medborgarnas förhållningssätt i frågor om hur samhället ska vara organiserat och hur olika grupper bör förhålla sig till varandra. När nu vårt land tar emot stora mängder nyanlända från länder med helt annan samhällsstruktur så är det viktigt att vi kan vara tydliga med vad som gäller och hur saker och ting fungerar hos oss. Då är det också viktigt att vi gör detta klart för oss själva - det kan finnas mycket som vi har tagit för självklart och därför inte har behövt formulera förrän nu.

Ett konkret exempel på detta är att i sådana sammanhang där någon har framhållit vikten av 'svenska värderingar' och då fått frågan vad som egentligen ingår i dessa svenska värderingar, så har svaret ibland blivit mycket svävande. Från vår sida har vi ett antal konkreta punkter som vi anser bör ingå bland de samhällsgrundande värderingarna, och som är sådana att de flesta medborgare förhoppningsvis kan ansluta sig till dem. De punkter vi för fram är rimliga men inte självklara, så vi för fram dem som bidrag till en bred diskussion.

Slutligen finns ett tredje skäl vilket beror på att det nu finns flera aktiva islamistiska missionsverksamheter i vårt land, Hit räknas salafister, Hizb ut-Tahrir, och Muslimska brödraskapets europeiska gren, för att bara nämna några. Dessa propagerar för en ideologi och en samhällssyn som är helt främmande för oss och som det är angeläget att kunna bemöta. För att göra det måste vi vara tydliga med vad vi själva står för och kunna uttrycka det på ett bra sätt. Vi menar att mångfaldsliberalism är en bra bas för en sådan debatt eftersom den har en konkretion och en tydlighet som inte finns i dess alternativ.

Det är i detta sammanhang som man ska se uppdelningen mellan 'Analys' och 'Debatt' i beskrivningen av vår verksamhet. Vi behöver analys för att bli tydliga med vår egen position, både för oss själva och gentemot andra. Vi behöver också kunna föra debatt på mångfaldsliberalismens grund, både gentemot andra strömningar i det demokratiska landskapet och gentemot ickedemokratiska rörelser. Våra debattsidor ger en möjlighet att samla länkar till artiklar som vi kan publicera på andra håll, och att publicera våra artiklar direkt här.


body> y>