Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Vidareutveckling av vår klippsamling

Befintligt material från hittillsvarande arbete

Länkar till artiklar av intresse för vårt område har samlats in till vår länkdatabas under flera år, och den databasen omfattar för närvarande nästan 5000 länkar. Av dessa har cirka 2000 kategoriserats i en struktur av rubriker och underrubriker på flera nivåer vilken är tillgänglig i den separata avdelningen för klippsamlingen inom vår webbplats.

I dagsläget är denna avdelning framförallt orienterad mot att möjliggöra 'browsing' eller 'surfning' där man går in och ser vad det finns för artiklar inom ett givet område. Dessutom finns ett författarregister med vars hjälp man kan få en förteckning över artiklar från en given författare. Detta register är dock inte helt fullständigt.

Ett viktigt skäl för klippsamlingen är att göra det lätt för författare av t.ex. debattartiklar att hitta tidigare artiklar om samma fråga, så att de kan inkluderas som referenser i den artikel som hon eller han skriver.

Klippsamlingen utökas fortlöpande. Urvalet av tillkommande länkar går i princip till så att ett mindre antal tidningar och artikelplatser bevakas kontinuerligt, och några andra bevakas sporadiskt. Därtill kommer att utsökningar med Google eller motsvarande görs när särskilt intressant händelser eller frågeställningar kommer upp.

Artiklar på flera språk inkluderas, främst på svenska men också många på engelska. Därtill förekommer artiklar på franska, tyska, danska och norska. En huvudprincip är att enbart bevaka media som är fritt tillgängliga på Internet, även om enstaka undantag kan göras.

Uppgifter för fortsatt arbete

Med fler deltagare i arbetet är det framförallt angeläget att utöka antalet media som bevakas kontinuerligt.

En annan viktig uppgift kan vara att se över de nivåer och begrepp som används i den hierarkiska strukturen som länkarna organiseras i.

Slutligen finns ett antal tekniska önskemål, till exempel för att göra det möjligt att fråga "finns den här artikeln i klippsamlingen, och isåfall var har den placerats i den hierarkiska strukturen?"


body> y>