Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Analys av ideologier och förhållningssätt visavi mångfald

I enlighet med det som sägs på sidan för 'Vår verksamhet' består analys av ideologier bland att av att man identifierar ett antal teser som koncist uttrycker vad ideologin står för, och att man studerar dessa tesers konsekvenser och relationerna mellan dem. Arbetet med sådan analys kan vara ett sätt att ge tydlig formulering åt vad man redan vet, men det kan också vara ett sätt att tänka igenom en frågeställning med bättre förståelse som resultat.

Inom projektet är det en huvuduppgift att göra en sådan analys av mångfaldsliberalism, och att på det sättet bygga upp den till ett allt mer genomarbetat förhållningssätt. Samtidigt vill vi också studera andra, befintliga ideologier eller förhållningssätt varvid samma metod kan användas.

Vi ser inte mångfaldsliberalism som en möjlig grund för en partibildning, ens teoretiskt, eftersom den bara behandlar en avgränsad del av hela det politiska fältet. Vi vill i stället föra fram den som ett förhållningssätt som de flesta politiska partierna och media borde vilja ansluta sig till.

Befintligt material från hittillsvarande arbete

Hittills framtaget material utgörs främst av ett antal artiklar som publicerats under rubriken 'Analys' i avdelningen för mångfaldsliberalism på vår webbplats. Under denna rubrik finns det flera sidor vilka nås med undermenyn till vänster. Främst ingår det en artikel med förslag till grundläggande teser för hur man bör förhålla sig till mångfald i ett demokratiskt samhälle, och en artikel med förslag till specifika samhällsgrundande värderingar. Vidare ingår en artikel om hur samhällsgrundande värderingar bör stadfästas och understödjas, och en artikel som bland annat behandlar nationalism inom ramen för mångfaldsliberalism.

Artiklarna under rubriken 'Analys' ska ses som konkreta förslag vilka kan vara underlag för fortsatt diskussion mellan projektets medlemmar. De kommer alltså att kunna förändras i rimlig utsträckning.

Utformning av det fortsatta arbetet

Artiklar under rubriken 'Analys' behöver spela två roller. De ska ge utrymme för diskussionen inom projektet om hur vi vill definiera mångfaldsliberalism och om vår syn på dess alternativ. Men samtidigt ska de också kunna ge tillfälliga besökare på webbplatsen en tydlig uppfattning om vad mångfaldsliberalism står för. Det blir viktigt att göra en bra avvägning mellan dessa två målsättningar när fler personer blir medlemmar i projektet, och eventuellt att ha en diskussion inom gruppen innan en ny artikel läggs ut under 'Analys' på webbplatsen.


body> y> iv>